Vedtægter

1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er: Sejlforeningen Vikingen.
Dens hjemsted er: Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F

2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at skabe et samlingssted for udøvere af sejl- og motorbådssport i Nykøbing F. og omegn.  Formålet søges fremmet ved afholdelse af kapsejladser, fællessejladser og sammenkomster af sportslig interesse, samt ved at arbejde for de bedst mulige betingelser for sportens udøvelse.

3. Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion.

4. Optagelse af medlemmer.
Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt eller passivt medlem i juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 18 år.  Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på generalforsamlingen, og beslutning herom kræver samme majoritet som foreskrevet til ændring af vedtægten. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

5. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt, og skal være betalt senest 1. maj.
Leje af bådplads opkræves sammen med kontingentet. Kun aktive medlemmer kan erhverve bådplads.

6. Udmeldelse og eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse
Når et medlem har kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, som er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor.Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsens afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at eksklusionen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

Et medlem, som er ekskluderet iht. en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning efter samme afstemningsregler som ved eksklusion.

7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som denne vedtægt foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden.

Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag er tilgængelige på hjemmesiden og i klubhuset for medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Vikingens regnskab er tilgængeligt i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

8. Dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4.  Behandling af indkomne forslag.
5.  Fastsættelse af kontingent..
6. Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år.
8.  Valg af 2 revisorer.
9. Valg af 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed jf. dog, § 6, § 15 og § 16.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
Dog skal det på begæring af 1 stemmeberettiget medlem, ved afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referatet af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

10. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer skriftligt stiller krav herom.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelse og dagsorden tilstilles medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

11. Bestyrelse og valg. 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen iht. vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær samt yderligere 2-4 bestyrelsesmedlemmer som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Formanden vælges i ulige år og kassereren i lige år. Genvalg kan finde sted.

12. Konstituering og tegningsret.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand, sekretær, repræsentanter til Lystbådehavnen i Nykøbing Falster A.m.b.a. og udvalg.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jf. dog §6.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes af formanden.

13. Regnskab.
Foreningens regnskab er kalenderåret.
Bestyrelsen skal i januar måned afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være med revisorernes påtegning.
Vikingens regnskab er tilgængeligt i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen.

14. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og en revisorsuppleant jf. § 8.
Revisorerne skal hvert år før generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

15. Vedtægtsændringer.
Forandringer i denne vedtægt kan besluttes ved en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede og med mindst halvdelen af disses stemmer.
Er det tilstrækkelige antal aktive medlemmer ikke mødt til vedtagelse af de fremsatte vedtægtsændringer, kan disse vedtages på en ekstraordinær eller ordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, uanset de mødte aktive medlemmers antal.

16. Foreningens opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes foreningens evt. formue skal anvendes til andre idrætslige formål.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 1937.
Senest ændret på generalforsamlingen: Den 21. februar 2012.

Senest ændret ved generalforsamlingen den 21. februar 2023.