Ordensregler

Ordensreglementet er gældende for lystbådehavnens land- og vandområde (LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING F. A.m.b.A.).

Uddrag af standardreglement for danske lystbådehavne mm:

  • 2.9.  Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.
  • 2.11. Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom Fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at evt. afdækning er passende fastgjort.
  • 2.16. Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet indenfor en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt tidsfrist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salg skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Endvidere:

Fartøjsejer har pligt til at medvirke til god ro og orden i/på havn og marina, og skal til enhver tid holde sit fartøj i præsentabel stand.

Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, kan fratages sin liggeplads. Hvorvidt fartøjet skønnes i sødygtig stand, afgøres af havnemyndigheden.

Et fartøj, der findes at være groft misligholdt, kan fratages liggeplads. Om et fartøj er misligholdt, afgøres af havnemyndigheden.

Hjemmehørende både skal være forsynet med navn og hjemsted samt klubstander eller anden tilsvarende markering af klubtilhørsforholdet.

Færdsel på broerne sker på eget ansvar. Det er forbudt at cykle på broerne.
Hunde skal føres i snor. Evt. efterladenskaber skal fjernes af hundeejer.

Broer og havneareal må ikke anvendes til oplagring af grej, joller, både eller andet udstyr.
Transportvogne placeres efter brug på deres faste pladser. 
Kabysaffald o.l. lægges i de dertil opstillede dagrenovationscontainere.
Olieaffald, malingsrester mv. anbringes i den særlige miljøbeholder.

Mastekran kan benyttes frit af klubbens medlemmer. Efter endt brug efterlades den med fastgjort strop og låses. Må kun anvendes til master. Max. løft 500 kg.
Fortøjning ved mastekran og udrustningskaj må ikke finde sted ud over den tid, der er nødvendig til formålet.

Havnemyndigheden.
Ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse er ”Lystbådehavnen i Nykøbing F. A.m.b.A.” –
Andelshavere er Fiskeriforeningen, Bådsklubben Guldborgsund og Sejlforeningen Vikingen.
De enkelte klubber er ansvarlige for reglementets overholdelse i deres respektive havneafsnit.
Manglende efterlevelse vil kunne medføre bortvisning fra havneområdet.
Tvistigheder indbringes for bestyrelsen i ”Lystbådehavnen i Nykøbing F. A.m.b.A.” til endelig afgørelse.

DanishEnglishGerman