Sejlforeningen Vikingens ordinære
GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19

 

Referat:

  1. Valg af dirigent og referent.

Flemming Hansen blev valgt til dirigent og Michael Hansen fra Vikingens bestyrelse til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i bladet og på hjemmesiden i november 2014, dagsorden og indkomne forslag var tilgængelige på hjemmesiden og i klubhuset den 10. februar 2015, regnskabet var ligeledes tilgængeligt i klubhuset 5. februar 2015.

31 Medlemmer + bestyrelsen var til stede

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder beretning fra udvalg.

Formandens beretning.

Stander op: Det var en flot dag med dejligt vejr. Der var spisning om aftenen, med god tilmelding.
Pinsestævnet: God opbakning, kapsejlads bliver berettet af kapsejladsudvalget.
Tirsdags ture: Der er stadig både på vandet, dog kunne vi altid godt ønske os flere. Spisnings- tilmelding fejler intet, klubhuset er altid fyldt.
Nysted turen: Stor tilslutning.
Sjat-tur: Rigtig mange både var med, turen gik til Kragenæs. Her var der fælles gåture og spisning.
Stander ned: God opbakning til dagens program.
Ombygning: Der har været meget snak om ombygning at terrassen, men der er dog ikke sket noget i sagen. Det er dog ikke glemt, at der er lavet en masse planer. Og formanden opfordrer til udførsel i 2015.
Eksklusion: Dorthe Lytken. Bestyrelsen har i årets løb ekskluderet Dorthe Lytken, grundet manglende betaling for bådplads og kontingent. Der er sendt mange breve og lavet mange besøg hos Dorthe, dog uden held.
Heinz

 

A.m.b.a. beretning.

I foråret og hen over forsommeren har vi som bekendt haft en del ballade med unge mennesker på broerne, og lidt hærværk som følge deraf. Det blev meldt til lokal-politiet, fra flere sider. Politiet fulgte op på sagen i et par uger, det var tilsyneladende nok til at holde de ubudne gæster væk.
Der har, og er, stadig problemer med fiskeri på Vikingens broer. Det er kommet frem at åudløbet (Slotsbryggen) er fredet, og der må ikke fiskes i en radius af 400 meter. Det betyder, at det ikke er lovligt at fiske i havneområdet (Lystbådehavnen), og der bliver lavet kontroller og givet bøder, omfanget er dog ikke kendt og heller ikke, om hvor vidt det har hjulpet endnu.
Brok over hurtig sejlads uden for havnen. Allan, Nyk. Havnechef, peger på at det er os selv der skal melde det til politiet, og når der så er tilstrækkeligt med henvendelser, vil politiet komme og følge op på sagen.
Flydebroen er blevet renoveret ved motorbådsklubben, samt bølgebryder. Der er søgt om bølgebryder for nordbroen, af motorbådsklubben, dette håbes udbedret i 2015.
Der er indkøbt borerør til flydebro – og resten af pælepladserne. Rørene er længere, så flydebroerne kommer til at ligge fast ved højvande. Og det giver også en lille gevinst på plads- bredderne, efterhånden som træpælene bliver skiftet til borerør.
Uddybning er ikke vedtaget eller fastlagt.
Nikolaj Kirk Andersen

 

Spørgsmål/kommentarer til A.m.b.a.

Nils Thal, Poul, Jesper og Jimmy.
Uddybning er ikke god nok i havnebassinet.
Det forsøges at få en ny klaptilladelse, da den gamle er udløbet.

Er der opbakning fra andre klubber, vedrørende uddybning?  
Der er fin opbakning fra de andre klubber. Som på samme måde som os kæmper med tilslamning.

Udpumpning af slam fra Slotsbryggen, er det okay? Og kan vi gøre det samme?
Nej og kommer ikke til at ske igen. Og det er en fejl, at slammen ikke blev pumpet helt ud i sejlrenden. Kommunen mener, slammen forsvinder derfra af sig selv.

Kan det svare sig at uddybe Slotsbryggen?     
Nej, men det hører under kommunen og er ikke vores bord, og heller ikke vores pengepung.

Kaj
Bøjen i Slotsbryggen? (isoleret fare afmærkning, ved inderhavnen) 
Bøjen er placeret oven på en sten, der er fundet ved første uddybning. Stenen skal fjernes, men kommunen sylter sagen. Kan A.m.b.a. bakke projektet op? Det forelægges den nye bestyrelse.

Ole Hovmand
Internet på broerne, hvorfor har vi ikke fået det endnu?
Regler omkring logning af brugere og data er blevet afskaffet, der skal komme en løsning. Vikingen vil have internet på broerne i 2015.

 

Ungdomsafdelingens beretning

2014 var igen en rigtigt god sæson for Vikingens ungdom
Der var fremgang i medlemmerne, og mange gode aktiviteter hen over året.
På materielsiden fik vi 4 VHF'er af Trygfonden til brug i RIBs mv. Tak til Trygfonden.
Året startede med, at der dumpede 6 våddragte med veste ned fra Dansk Sejlunion, en dejlig forsinket julegave. Disse dragter er lige, hvad vi kan bruge i ungdomsafdelingen, så vi kan tilbyde nye sejlere en tryg start.
Marts startede med svømmehalsture sammen med Præstø sejlklub, og der blev lavet kæntringsøvelser.
God deltagelse i VM i Bowling og en god hyggeaften.
Til sæsonstart var vi klar med softshell jakker til ungdommen,. Salget er gået fint og sejlerne har brugt dem på ture og i fritiden. Det er klart en god ting for samhørigheden og branding / synlighed af klubben.
I foråret brugte vi flere gange aktivitetstraileren fra Dansk sejlunion med stor succes og sjove timer på vandet.
Igen i år var vi i Præstø til træf den 5. juni. En super god dag med sejlads og sjov sammen med andre sejlere.
I år var der flere sejlere, der blev frigivet til sejlads på tomandshånd og fik nøgler til jollehuset.
I august holdt vi for 3. år i træk aktivsommer i tre dage med et hold om ugen på 12. Vi havde selv en træner Jens Kristian og Casper og to erfarne sejlere som instruktører. Det var en fantastisk oplevelse, og vi havde det rigtigt sjovt. Sejlads, aktivitetstraileren fra DS og grill på havnen. Der kom også i år nye sejlere til efterfølgende pga. aktivsommer. Håber vi i 2015 igen kan være med på aktivsommer.
Efteråret blev brugt på opvarmning til Harboe cup. Øvelser til kapsejlads.
Til Harboe cup var vi af sted i tre biler med to RIBs og en feva og to era og fire optimister. Et kanon arrangement med sejlads og regattamiddag i pakhuset på Skælskør havn. Vejret var i top og hele vejen rundt en god oplevelse for sejlerne, der alle blev udfordret på deres niveau. Vi sov sammen i skolens gymnastiksal med de andre sejlere.
Den sidste del af sæsonen var præget af meget kraftig vind til kuling på mandagene, så vi havde mange dage hvor vi ikke alle kom på vandet. Lidt trist, men planen er vi indkøber et hockey sæt så vi kan lave en aktivitet på land som alternativ.
Godt fremmøde til afrigning og oprydning. Stor tak til store-vikingen for en fantastisk afrigger- godbid.
2014 Vinter aktiviteter afsluttede vi med juleræs med, at sejlerne lavede deres egne hjemmelavede pustebåde. Der blev holdt ræs og kæmpet til sidste pust. Super fint med vores nye pantry.
Lars Voldesen.

 

Kapsejlads beretning.
Tirsdagssejladserne har fortsat tilbagegang rent deltagermæssigt. Maks. antal deltagere i 2014 var ca. 14 både.
Folk holder op, bliver for gamle eller sælger båden.
Der er heldigvis kommet nogle få nye til, men alt i alt en svag nettotilbagegang.
Vi fortsætter dog i 2015, som vi plejer, formentligt kun med 2 starter og nok ikke noget separat Olsen-løb.
Hvor gør vi så af Olsen 31? Basseløbet eller racerløbet? Meninger herom høres gerne. Jo færre både, jo dårligere løb, men vi håber alligevel på gode sejladser og masser af bro- og klubhushygge.
Stor tak til alle hjælperne for skydning, beregning, måltagning og hvad der ellers hører til.
Vi fik igen særdeles dejlig mad, og stor tak til Hans Jørgen for ud over alle grænser godt arbejde i den forbindelse.

Så er der pinsestævnet. Vi havde 9 både til start mod 13 både i 2013. Der kom nogle og spurgte, om vi kunne arrangere en tur-Femø rundt for dem, der bare ville sejle rundt for hyggens skyld. Det gjorde vi så, og tre både startede.
Dette var selvfølgeligt ok og helt i tidens ånd, men alligevel.
Jeg har valgt at meddele bestyrelsen, at jeg ikke arrangerer Femø rundt i år. Om andre vil, måske med et andet koncept, vides ikke.
Jeg har kigget lidt i historien. Det første Pinsestævne på Fejø var i 1928 med Vikingen som arrangør. Efterfølgende skiftedes fire klubber herunder Vikingen til at arrangere, men fra 1986 og til nu er det Vikingen, der har stået for det alene.
Niels Thal Jensen

 

3.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Regnskabet er tilgængeligt i klubhuset senest fra den 10. februar. 
Årets overskud er på 63.000,-. Grunden er, at der ikke er nogle voldsomme udgifter i 2014. Vi har 99 medlemskaber, som er et lille fald på tre medlemmer. Pælelejen er faldet med 43.000,-, men det sker der ikke så meget ved, med klubbens øjne, da det meste går til A.m.b.a. Gæstelejen er steget med 13.000,- og er kommet op på knap 119.000,- ny rekord.

4.   Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag.

5.   Fastsættelse af kontingent.
Budgettet for det kommende år, er igen i år skrevet ind i regnskabet.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent dog således, at kontingentet til ungdomsafdelingen hæves med 50 kr. til 500 kr.,  hvorefter kontingentet vil være:

  • Aktivt medlemskab ………...     800 kr.
  • Familie medlemskab ……….  1.150 kr.
  • Junior medlemskab …………    500 kr.
  • Passivt medlemskab ………...    200 kr.

Bestyrelsen har tidligere besluttet gradvist at hæve kontingentet til ungdomsafdelingen, vi vil fortsat være væsentlig billigere end øvrige børne- og ungdomsforeninger.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6.   Valg af formand i ulige år og kasserer i lige år.
       På valg er formand Heinz Browa, der ikke ønsker genvalg. Valget er for 2 år.
Heinz Browa genopstiller ikke
Bestyrelsen peger på Carl-Erik Hansen.
Der er ikke andre, der stiller op.
Carl-Erik Hansen er valgt som formand af generalforsamlingen.

7.   Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2-3 i lige år.
På valg er: Nikolaj Kirk Andersen og Ole Simonsen.
I alt kan der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for 2 år.
Nikolaj Kirk Andersen genopstiller.
Nikolej Kirk Andersen er valgt af generalforsamlingen

Ole Simonsen genopstiller, men vil ikke stå i vejen for nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen peger på to nye bestyrelsesmedlemmer, dermed tre bestyrelsesmedlemmer.
Hans Jørgen Kristiansen og Lilian Oldrup, stiller begge op.
Hans Jørgen Kristiansen og Lilian Oldrup er valgt af generalforsamlingen

 

8.   Valg af 2 kritiske revisorer.
På valg er: Kim Pedersen og Lene Kristiansen.
Valget er for 1 år.
Kim Pedersen og Lene Kristiansen. Begge genopstiller.
Begge er genvalgt af generalforsamlingen

9.   Valg af 1 kritisk revisorsuppleant.
På valg er: Remi Skovgaard Hansen. Valget er for 1 år.
Remi Skovgaard Hansen genopstiller.
Remi er valgt af generalforsamlingen

10.   Eventuelt.

Hans Jørgen Kristiansen
Forslag og vintermøder, i skipperstuen tirsdag den 3. marts første gang, i ungdomsafdelingen på første sal i GP. Alle er velkomne, og på programmet er løsning af opgaver for klubben vikingen, samt snak og hygge (Vikingens service team).

Tak til:

Ole Simonsen.
Som afgående sekreter. Han havde altid styr på datoer, vedtægter, referater og meget mere.

Lars Voldesen og kammerat.                                       For det store arbejde i ungdomsafdelingen.
JimmyMadsen.                                                                For arbejdet i sejlerskolen og skolebåden.
Niels Thal Jensen.                                                            For tørnen i kapsejladsudvalget og standernedtagning.
Finn Poulsen.                                                                    Kapsejladsudvalget.
Hans Jørgen Kristiansen                                              Kapsejladsudvalget, mm.
Ulla Klimt                                                                          Tirsdagspige mm.
Birgitte Peerson                                                             Tirsdagspige
Dorthe Simonsen                                                           Tirsdagspige
Flemming Hansen                                                          ”Tirsdagspige” og dirigent
Ole Hovmand                                                                   Arbejdet med hjemmesiden
Kim Pedersen                                                                   Revisor
Lene Kristiansen                                                             Revisor
Remi Skovgaard Hansen                                              Revisorsuppleant
Carl-Erik Hansen                                                              Nystedtur
Cato Petersen                                                                   Nystedtur

Bestyrelsen spørger om hjælp til opgaver.

Standerhejsning;                                                           Ulla Klimt    

Pinsestævnet;                                                                Carl-Erik Hansen

Nystedturen:                                                                  Cato Petersen

Standernedtagning:                                                      Niels Thal Jensen

Sejlerskolen:                                                                  J immy Madsen

Kapsejladsudvalget:                   Niels Thal Jensen

Hjemmesiden                                                                Ole Hovmand

Revisor                                                                          Kim Pedersen
Revisor                                                                          Lene Kristiansen
Revisor suppleant                                                       Remi Skovgaard Hansen

Heinz; Der er ingen Bowling, da Nykøbing Bowlingcenter ikke har åbent om fredagen.

Martin Sønderskov; Takker Heinz for sin tid på formandsposten. Han får en gave, med fire skibsglas med Sejlforeningen Vikingens logo.

Carl-Erik Hansen; Takker Heinz for 4 år som formand. For at have overtaget formandsposten, da ingen andre ville have den. Og for det store arbejde det indebærer.

 

Referatet er skrevet af Michael Hansen