Kanalhavn

Plads nr.:
Bredde
Båd Ejer
Båd Type
Navn
Tlf.
Bil
E-mail
 

Pontonbroen

Plads nr.:
Bredde
Båd Ejer
Båd Type
Navn
Tlf.
Bil
E-mail
121
Jan Rasmussen
Junker 22
Maolu
2893 4530
264
3,62
Peter Ziegler
LM 23
2424 1944
263
2,8
Erik H Jensen
LM 27
Orion
3513 0941
2155 7416
262
2
261
2,4
Jakob Olsen
Polaris Drabant 26
Nefertiti
4158 1955
jakobols@gmail.com
260
2,85
Jesper Løw
Maxi Fenix
Lady Bird
5443 9401
2125 0483
jesperloew@gmail.com
259
Lars Wollesen
J80
Proyectos M
6468 7854
2151 0930
258
3,57
Thomas Madsen
Nordan 18
Yellow Dream
5080 9010
5080 9020
4xmadsen@turbopost.dk
257
Jesper Helver
Champion 595
 
2496 9160
256
Martin Kristensen
Bianca28
Duser
3030 8112
255
254
253

Jeg vil gerne rette/tilføje data

Landbroen

Plads nr.:
Bredde
Båd Ejer
Båd Type
Bådnavn
Tlf.
Bil
E-mail
234
Nikolej Andersen
Spidsgatter
Vidar
4088 0737
236
3,24
Bjørn Nielsen
Dehler 32
Flickan 3
5485 1950
3179 6982
bjoern.nielsen@smilepost.dk
237
2,95
Ole Simonsen
LM 28
Baloo
2330 9343
238
239
240
3,2
Klaus Møller
Apollo 32
Stem
4187 6932
kl54858611@yahoo.dk
241
Langs
Søren Løftgaard
Princess 40
Løffe
2066 7711

Jeg vil gerne rette/tilføje data

Udv. Sydbroen

Plads nr.:
Bredde
Båd Ejer
Båd Type
Navn
Tlf.
Bil
E-mail
293
294
 
295
4,75
Nikolaj Andersen
Hajkutter
Pli
4088 0737
296              
297              
298   Jonny Kjaar Hajkutter Jyden   52582222  
Jeg vil gerne rette/tilføje data

Nordbroen

Plads nr.:
Bredde
Båd Ejer
Båd Type
Navn
Tlf.
Bil
E-mail
242
2,85
Søren Hovmand
Marex 77
Simba
2988 3075
hovmand@privat.dk
243
244
245
246
Maiken Frederiksen
Omega 30
Amanda
6061 6446
247
248
Heinz Browa
X 402
Relax
2360 1344
249
             
250
251
3,5
Gert Wiik
Mamba 341
Smila
3034 1006
252
3,5
Knud-Åge Frimand
Hanse 345
Fru Frimand
2099 0738

Jeg vil gerne rette/tilføje data

Sydbroen
Plads nr.:
Bredde
Båd Ejer
Båd Type
Navn
Tlf.
Bil
E-mail
202
3,9
Carsten Oldrup
Fijian 43
Chi
3155 0003
203
4,5
Niels Mann
Beneteau 50
Sandra
5485 9393
2041 5289
204
Carsten Ferslev
Jeanneau 36
Hakuna
3064 8131
 
205
3,85
Ole Hovmand
Olsen 38
Filuka
4046 1501
ole@filuka.com
206
Hans J Kristiansen
Bavaria 38
Mette K
4273 7307
207
Henrik Piil
Hanse 350
Oi
4017 1438
208
Hans Christiansen
Kalik 33
Malu
2395 3801
hk@knus.dk
209
Cato Petersen
Elvstrøm 38
Dino
2167 2624
210
3,27
Finn Poulsen
Mamba 33
Hanne
5417 7186
4028 7387
finn.poulsen@horsfeldt.dk
211
3,17
Kai Rasch Larsen
Bavaria 30
Nicla
2991 6031
i
212
3,3
Susanne & Niels
X 332 Sport
Rimfaxe
5485 2116
2124 9122
thal@post12.tele.dk
213
Anders Hendriksen
Luffe 40.04
Jolly
5485 9443
4015 9443
mail@ahendriksen.dk
214
3,15
Jens Kjær
LM30
Freja
5486 1779
4157 1779
215
Edin
Maxi 77
Sardin
2299 3144
216
2,60
Peder Lollike
Olsen 31
Sirikit
6172 0972
2514 0416
217
2,60
Leif Videcrantz
Olsen 31
Gitte
5486 1251
4063 1251
218
2,60
Poul Thomsen
Olsen 31
Snøvsen
5485 6102
2264 8019
ept@mail.dk
219
2,94
Thomas Madsen
L23
Sepp
50809010
5080 9020
4xmadsen@turbopost.dk
220
2,65
Ulla Klimt
Larsen 34
Chili
5485 9286
7248 2746
ulla@klimtdesign.dk
221
2,70
Jens Mortensen
Cosair
Pingo
5417 7006
2014 7801
222
3,1
Flemming Hansen
LM Vitesse 33
Ariadne
5485 6921
3053 4621
223
Jørgen Rasmussen
L23
Sea Star
2218 3997
224
3,85
Karl Erik Juel Hansen
Finsailer 35
Appolonia
2960 9458
carlerikjuelh@gmail.com
225
Mette M Thomsen
H-Båd
Olivia
3049 7215
jeoe@tv2.dk
226
2,18
Vikingen
Folkebåd
M. Benzon
2837 7826
227
Sigurd Jacobsen
IF
2360 4049
228
Vikingen
806
Freja
3049 7215
229
Vikingen
606


        
Vikingen                                                                                                                                     

Faste pladser ved ”Vikingens” broafsnit tildeles af broformanden.
Fartøjer, der ikke har fast liggeplads i Kanalhavnen, må højst ligge der 2 dage, f. eks. hvis ens eget plads er optaget af gæstesejler, eller andre forhindringer for anvendelse af egen plads – sygdom mv.
Fast plads og plads i vinterperiode i Kanalhavnen aftales med broformænd i de tre klubber, Fiskeriforeningen, Motorbådsklubben Guldborgsund og
Sejlforeningen Vikingen, som så fælles koordinerer tildelingen af pladser.

Når bådpladsen midlertidigt ikke anvendes skal pladsen markeres ledig (grøn) med angivelse af hjemkomstdato.

Kommer du for sent til en broåbning sydfra, kan din båd ligge gratis i Lergraven til næste dag.

Med Næstved sejlklub er der en aftale om to døgn gratis, undtaget herfra er gæstebroen.
Der skal i begge tilfælde føres ordentlig klubstander, bådnavn og hjemsted!

               
                     
LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING F. A.m.b.A.

Uddrag af ordensreglement.

Ordensreglementet er gældende for lystbådehavnens land- og vandområde.

Uddrag af standardreglement for danske lystbådehavne mm:

§ 2.9.  Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

§ 2.11. Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom Fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at evt. afdækning er passende fastgjort.

§ 2.16. Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet indenfor en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt tidsfrist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salg skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Endvidere:

Fartøjsejer har pligt til at medvirke til god ro og orden i/på havn og marina, og skal til enhver tid holde sit fartøj i præsentabel stand.

Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, kan fratages sin liggeplads. Hvorvidt fartøjet skønnes i sødygtig stand, afgøres af havnemyndigheden.

Et fartøj, der findes at være groft misligholdt, kan fratages liggeplads. Om et fartøj er misligholdt, afgøres af havnemyndigheden.

Hjemmehørende både skal være forsynet med navn og hjemsted samt klubstander eller anden tilsvarende markering af klubtilhørsforholdet.

Færdsel på broerne sker på eget ansvar. Det er forbudt at cykle på broerne.
Hunde skal føres i snor. Evt. efterladenskaber skal fjernes af hundeejer.

Broer og havneareal må ikke anvendes til oplagring af grej, joller, både eller andet udstyr.
Transportvogne placeres efter brug på deres faste pladser.
Kabysaffald o.l. lægges i de dertil opstillede dagrenovationscontainere.
Olieaffald, malingsrester mv. anbringes i den særlige miljøbeholder.

Mastekran kan benyttes frit af klubbens medlemmer. Efter endt brug efterlades den med fastgjort strop og låses. Må kun anvendes til master. Max. løft 500 kg.
Fortøjning ved mastekran og udrustningskaj må ikke finde sted ud over den tid, der er nødvendig til formålet.

Havnemyndigheden.
Ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse er ”Lystbådehavnen i Nykøbing F. A.m.b.A.” –
Andelshavere er Fiskeriforeningen, Mortorbådsklubben Guldborgsund og Sejlforeningen Vikingen.
De enkelte klubber er ansvarlige for reglementets overholdelse i deres respektive havneafsnit.
Manglende efterlevelse vil kunne medføre bortvisning fra havneområdet.
Tvistigheder indbringes for bestyrelsen i ”Lystbådehavnen i Nykøbing F. A.m.b.A.” til endelig afgørelse.